• brasa mie...

  • mi na joe matie

  • moi bromtjie nanga fowroe

  • mik presierie

Wat doet de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname?

 Aids wordt veelal met Afrika geassocieerd. Wat minder bekend is, is dat Suriname, een land dat onlosmakelijke banden heeft met Nederland, aan de vooravond staat van een aids-epidemie.

Nergens ter wereld stijgt het aantal HIV-besmettingen zo snel als in het Caribische gebied, zo waarschuwt Unaids, een bundeling van aidsorganisaties binnen de Verenigde Naties.

Het wereldwijde AIDS-probleem speelt ook in Suriname. Volgens schattingen is 1,5 procent van de volwassen Surinaamse bevolking positief, dat komt er op neer dat er ongeveer 7000 mensen HIV-positief zijn. ( N.B. Suriname is 5 x zo groot als Nederland, maar heeft volgens de laatste volkstelling slechts 450.000 inwoners). Het exacte aantal besmette kinderen is niet bekend, de verwachting is dat het de komende jaren alleen maar sterk zal groeien. Bij de geboorte kan de baby al besmet zijn of besmet raken door de moedermelk.

Dit probleem krijgt veel te weinig aandacht van de Surinaamse Zorg(instellingen). De door HIV besmette baby’s worden vaak als het ware aan hun lot overgelaten worden. De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname richt zich in eerste instantie op het verlenen van kleinschalige hulp aan HIV/Aids besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname Voorop staat dat er persoonlijk op wordt toegezien dat de (financiële) middelen rechtstreeks worden aangewend voor de kindertehuizen die de met HIV/Aids besmette baby’s en jongeren opvangen. De Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, opgericht in 2005, richt zich op het verlenen van kleinschalige hulp aan met HIV/AIDS besmette baby’s en jeugd tot achttien jaar in Suriname.

Wij proberen zowel financiële als niet-financiële middelen te verwerven door het organiseren van evenementen en manifestaties. Ook geven wij voorlichting, - bijvoorbeeld aan scholen -en verzorgen wij publicaties over dit onderwerp.

De organisatie

Een klein team van zeer bevlogen bestuurders, ondersteund door een Comité van Aanbeveling, is vanaf 2005, geheel op vrijwillige basis bezig, er zorg voor te dragen dat de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname in staat is haar doelstellingen te realiseren.

Hierbij is de (financiële) ondersteuning van sponsoren en donateurs onontbeerlijk! Voorop staat, dat er persoonlijk op wordt toegezien dat de (financiële) middelen rechtstreeks worden aangewend voor de kindertehuizen die de met HIV/AIDS besmette baby’s en jongeren opvangen.

Waar staat onze stichting voor?

Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname zet zich in voor Surinaamse kinderen die met HIV/ AIDS zijn geïnfecteerd. In Suriname rust een enorm taboe op deze problematiek. Deze kinderen worden vaak door hun ouders verstoten, of hebben geen ouders meer. Omdat de problematiek in Suriname wordt ontkend, is het leven voor deze kinderen erg zwaar. Ze worden in sociaal opzicht vaak buitengesloten.

Onze stichting heeft zich het lot van onze kinderen aangetrokken en spant zich ervoor in dat deze kinderen en de opvangtehuizen waarin ze opgroeien uit hun isolement worden gehaald. Dat ze mee kunnen doen met het sociale leven buitenshuis. Dat hun omgeving hun daarvoor de kans, de ruimte geeft en hen accepteert. De kinderen hebben niet gevraagd om geboren te worden, ook niet om met een ziekte, die een noodlottige afloop kan hebben, maar zo vinden wij, ze hebben recht op een veilige en beschermde omgeving, op enige kwaliteit van leven. De omvang van de problematiek van met HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen is groot in Suriname. Ook al is onze bijdrage daarin misschien bescheiden, wij vinden met hart en ziel dat we die moeten leveren:

Beter een lichtpuntje bieden dan de duisternis ontkennen!

Hoe gaan we te werk?

Heeft de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname, zich aanvankelijk (vanaf 2005) bezig gehouden met de facilitaire voorzieningen, zoals onderkomen en primaire levensbehoeften, thans richt zij zich meer op de opvoeding, onderwijs en kwaliteit van leven van de kinderen, zaken die het mogelijk maken dat zij later een goede plek in de maatschappij krijgen.

We werken heel nauw samen met een tweetal opvanghuizen in Paramaribo: In de door ons ondersteunde opvanghuizen worden ongeveer 60 kinderen liefdevol verzorgd en begeleid.

Het gaat daarbij zowel om baby’s als om jeugd tot een leeftijd van 18 jaar. Via het organiseren van culturele evenementen en de verkoop van belangeloos beschikbaar gestelde kunstwerken zamelen we geld voor deze opvanghuizen. Daarnaast bemiddelen we in stageprojecten voor Nederlandse studenten bij de opvanghuizen. Inmiddels hebben al een groot aantal studenten inspirerende stages achter de rug. Het mes snijdt daarbij aan meerdere kanten. De professionals in de opvanghuizen krijgen welkome ondersteuning in het vele werk dat er ligt. De studenten doen de nodige kennis en levenservaring op. En de kinderen in de opvanghuizen varen er uiteraard wel bij: extra aandacht en meer leven in de brouwerij draagt bij aan meer levensvreugd. Ook zetten we ons in voor kwaliteitsverbetering en professionalisering van de zorgverlening in de opvanghuizen. We leggen contacten met medische instellingen in Nederland en ondersteunen het leveren van professionele begeleiding in de zorgverlening aan de kinderen.
En last but not least proberen we via informatieverstrekking en educatieve projecten aandacht te vragen voor de problematiek: laagdrempelig en voor een breed publiek.

 

f t g